Effect of various agriculture systems on pest entomofauna diversity

Abstract

W. T. Sabluk, V. M Sinchenko, O. M. Grischenko, M. Ya. Gumentyk, A. V. Fedorenko

Aim. To investigate the ecological and biological aspects of the formation of entomophauna in agrocenoses of sugar beets, winter wheat, peas, and soybeans according to organic, industrial, and No-till systems. Results. We established that farming systems significantly affect the formation of harmful and useful entomophauna in agrocenoses. In particular, under the organic system, the density of the carabidae population was 1.7–2.7 times higher than in industrial and 3.5 times higher than the No-till system. The number of Coccinellidae larvae and imago under the organic farming system exceeded these figures by 8.3 times compared to industrial. Accordingly, the presence in agrocenoses of useful entomophauna affected the number of certain phytophagous. In particular, the population density of the common beet weevil (Bothynoderes punctiventris Germ.) and beet leaf weevil (Tanymecus palliatus F.) in sugar beet crops under the organic system was 2.2–4.2 times lower compared to the industrial one. This also applies to pests such as bug, sunn pest (Eurygaster integriceps Put.), and wheat grain beetle (Anisoplia austriaca Herbst.) in winter wheat crops, the number of which under the organic system was 1.2–2.5 times less than in industrial. Conclusions. Preservation of useful entomofauna in agrocenoses in the absence of the use of means of protection of chemization of the outfit in compliance with the alternation of crops in crop rotation, high-quality tillage, and other agrotechnical measures contributes to the restoration of natural self-regulation of insect groups, which is the basis for effective control of the number of phytophagous in crops.

Keywords: agrocenoses, entomophagous, means of chemization, farming systems, test objects, phytophagic, population density
 

References

 

Antonec, S.S., & Pisarenko, V.M., & Lukjanenko, G.V., & Pisarenko, P.V. (2014) Ekologicheskie usloviya formirovaniya fitosanitarnogo sostoyaniya posevov selskokhozyaystvennykh kultur pri organicheskom zemledelii [Environmental conditions for the formation of the phytosanitary state of crops in organic farming]. Zerno, 12(105), 52–60. [in Ukrainian].

Borzyh, ?. & Tkalenko, A. (2018). Biologicheskie preparaty dlya zashchity selskokhozyaystvennykh kultur ot vrediteley i bolezney [Biological products to protect crops from pests and diseases]. Proceed. Int Sc. Conf. "?nnovac?jn? tehnolog?? ta preparati v  sistem? organ?chnogo zemlerobstva Stepu", 03.03.2018. Kherson: ?ZZ NAAN. [in Ukrainian].

Gadzalo, Ya.M., & Kaminskyj, V.F. (2016)/ Naukovi osnovy vyrobnycztva organichnoyi produkciyi v Ukrayini.[Scientific bases of organic production in Ukraine]. Kyiv: Agrarna nauka.

Gutorov O. I. (2013). Obyektyvna neobxidnist poshuku alternatyvnyx system zemlerobstva [The objective need to find alternative farming systems]. Organichne vyrobnycztvo i prodovolcha bezpeka. Zhytomyr: Polissya [in Ukrainian].

Kaminskyj V.F., & Gadzalo, Ya.M., & Sajko, V.F., & Kornijchuk, M.S. (2015). Zemlerobstvo XXI stolittya – problemy ta shlyaxy vyrishenn [Agriculture of the XXI century - problems and solutions]. Kyiv: VP Edelvejs [in Ukrainian].

Kornijchuk M. S. (2013). Zaxyst roslyn v adaptyvnyx agrotexnologiyax za optymizaciyi zemlekorystuvannya Ukrayiny [Plant protection in adaptive agricultural technologies for land use optimization in Ukraine]. Zemlerobstvo: mizhvid. temat. nauk. zb. Kyiv, 85, 103–107. [in Ukrainian].

Kornijchuk M. S. (2017). Monitoryng fitosanitarnogo stanu polovyx kultur v texnologichnyx doslidax [Monitoring of phytosanitary condition of field crops in technological experiments]. Zemlerobstvo, 1, 93-99. [in Ukrainian].

Kosolap, M. P., & Krotionov, O. P. (2011). Systema zemlerobstva No-till [No–till farming system]. Kyiv [in Ukrainian].

Maliyenko, A.M. (2013). Mexanichnyj obrobitok yak zaxid borotby z buryanamy v suchasnomu zemlerobstvi [Machining as a weed control measure in modern agriculture]. Proceed. INt. Sc. Conf. Poyednannya nauky, osvity praktychnogo vyrobnycztva i realizaciya yakisnoyi organichnoyi produkciyi. Kyiv-Illinci, 26.06.2013, 62-73. [in Ukrainian].

Omeluta, V. P., & Grygorovych, I. V. & Chaban, V. S. (1986). Oblik shkidnykiv i xvorob silskogospodarskykh kultur [Registration of pests and diseases of crops]. Omeluta, V. P. (Ed.). Kyiv: Urozhaj. [in Ukrainian].

Pysarenko, V.M., & Antonecz, A.S., & Lukyanenko, G.V. &  Pysarenko, P.V. (2016). Systema organichnogo zemlerobstva agroekologa S.S. Antoncya [The system of organic farming agroecologist SS Anton]. Naukovo-vyrobnyche vydannya. Poltavske tovarystvo silskogo gospodarstva [in Ukrainian].

Pysarenko, V.M., & Pysarenko, P.V. (2002). Zaxyst roslyn: Ekonomichno obgruntovani systemy. [Plant protection: Economically sound systems]. Poltava: Inter Grafika [in Ukrainian].

Roik, M. V., & Hizbullin, N. H. (2014). Metodyky provedennia doslidzhen u buriakivnytstvi [Methods of research in sugar beet growing]. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [in Ukrainian].

Sabluk, V. T., & Hryshchenko,  O. M. & Smirnykh,  V. M. (2018). Optimization of insecticide use is the basis of insect population self-regulation in sugar beet agrocenoses. Zashchita ? karantin [Protection and quarantine], 4, 14–17. [in Russian].

Stankevych, S. V., & Zabrodina, I. V. (2016). Monitorynh shkidnykiv  silskohospodarskykh kultur [Monitoring of blast of crops]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Tkalenko, G., & Goral, S., & Tkalenko, Yu. (2018). Zastosuvannya biologichnyx preparativ v agrocenozax silskogospodarskyx kultur [Application of biological preparations in agrocenoses of crops]. Proceed. Int Sc. Conf. "Innovacijni texnologiyi ta preparaty v  systemi organichnogo zemlerobstva Stepu", 06.03.2018. Kherson: IZZ NAAN [in Ukrainian].

Vorozhko, S. P., & Hryshchenko O. M. (2017). Harmful entomofauna of sugar beet agrocenosis. Naukovì pracì Ìnstitutu bìoenergeti ?nih kultur ta cukrovih burâkìv: zb. nauk. pracz. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [in Ukrainian].

 

Share this article