Fenbenzyl and fenbendazole impact on the dog's liver protein synthesizing function during experimental infestation with the pathogen toxocariasis

Abstract

B.V. Gutyj, W.S. Said, O.T. Kutsan, M.D. Kukhtyn, I.M. Kushnir, H. Makhorin, I.I. Kovalchuk, O.V. Yaremko, N.V. Magrelo, H.V. Sus, U.M. Vus, A.H. Sobolta, Kh.Ya. Leskiv

The study aimed to investigate the fenbenzyl and fenbendazole impact on the indicators of the dog's liver protein synthesizing function during experimental infestation with the pathogen toxocariasis. The investigation was performed on 18 dogs, two to four months of age, and three groups of six animals in each were formed: control (C) and two experimental (E1, E2). Puppies were experimentally infected with the pathogen toxocariasis at a dose of 5,000 invasive T. canis eggs per kg of body weight. The control dogs were as untreated. Puppies of the (E1) group were fed the drug "Fenbendazole" at a dose of 150 mg per 3 kg of body weight once a day for three days. Dogs of the (E2) group have applied the "Fenbenzyl" at a dose of 350 mg per 3 kg of body weight once a day for three days. Toxocariasis invasion in canines suppressed the liver protein synthesizing function, indicated by a decrease in total blood protein, albumin fraction, and globulin levels. During fenbendazole treatment for 25 and 30 days, the liver protein synthesizing function was not completely restored, confirmed by the low level of total protein and its albumin fraction. After studying the impact of fenbenzyl on the protein synthesizing function of the liver of dogs infected with Toxocara, a gradual normalization of serum levels of total protein and its fractions was established. The progress of total protein content in the serum of canines of the (E2) group in this period of the trial shows the stimulating effect of milk thistle in the drug "Fenbenzyl" on protein synthesis, compared with the (C) and (E1) groups.

Keywords: invasion, toxocariasis, dogs, proteins, albumins, globulins, blood
 

References

 

Bashchenko, M.I., Boiko, ?.V., Honchar, ?.F., Gutyj, B.V., Lesyk, Y.V., Ostapyuk, A.Y., Kovalchuk, ?.?., & Leskiv, Kh.Ya. (2020). The effect of milk thistle, metiphen, and silimevit on the protein-synthesizing function of the liver of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. Ukrainian Journal of Ecology, 10(6), 164-168. doi: 10.15421/2020_276

Bodnia, I. P. (2016). Stan adaptyvno-kompensatornykh mozhlyvostei orhanizmu liudyny pry toksokarozi. Hepatolohiia, 4, 19–33. (in Ukrainian).

Brezvyn, O.M., Guta, Z.A., Gutyj, B.V., Fijalovych, L.M., Karpovskyi, V.I., Shnaider, V.L., Farionik, T.V., Dankovych, R.S., Lisovska, T.O., Bushuieva, I.V., Parchenko, V.V., Magrelo, N.V., Slobodjuk, N.M., Demus, N.V., & Leskiv, Kh.Ya. (2021). The influence of HamekoTox on the morphological and biochemical indices of the blood of laying hens in spontaneous fumonisin toxicosis. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 249-253. doi: 10.15421/2021_107

Dralova, O. A., Usachova, O. V., & Konakova, O. V. (2017). Koreliatsiini vzaiemozviazky imunolohichnykh ta kliniko-laboratornykh pokaznykiv patsiientiv iz toksokaroznoiu invaziieiu. Aktualnaia infektolohiya, 5(5), 235–238. (in Ukrainian).

Dralova, O. A., Usachova, O. V., Silina, Ye. A., & Konakova, O. V. (2017). Suchasnyi pohliad na problemu toksokaroznoi invazii u ditei (ohliad literatury). Sovremennaja pediatrija, 3, 53–61.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experiment. and other scientific purposes (1986). Coun. of Europe, 53.

Grymak, Y., Skoromna, O., Stadnytska, O., Sobolev, O., Gutyj, B., Shalovylo, S., Hachak, Y., Grabovska, O., Bushueva, I., Denys, G., Hudyma, V., Pakholkiv, N., Jarochovich, I., Nahirniak, T., Pavliv, O., Farionik, ?., & Bratyuk, V. (2020). Influence of "Thireomagnile" and "Thyrioton" preparations on the antioxidant status of pregnant cows. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 122-126. doi: 10.15421/2020_19

Gutyj, B. V., Murs'ka, S. D., Gufrij, D. F., Hariv, I. I., Levkivs'ka, N. D., Nazaruk, N. V., Gajdjuk, M. B., Pryjma, O. B., Bilyk, O. Ja., & Guta, Z. A. (2016). Vplyv kadmiievoho navantazhennia na systemu antyoksydantnoho zakhystu orhanizmu buhaitsiv [Influence of cadmium loading on the state of the antioxidant system in the organism of bulls]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, 24(1), 96–102. doi:10.15421/011611.

Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(3), 438–443. doi: 10.15421/021768

Gutyj, B., Grymak, Y., Hunchak, V., Mysak, A., Nazaruk, N., Brezvyn, O., Hariv, I., Shcherbatyy, A., Semeniv, B., Bushueva, I., Parchenko, V., & Kaplaushenko, A. (2018). Preclinical searches of the preparation Thireomagnile. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 688–695. doi: 10.15421/2018_267

Gutyj, B., Khariv, I., Binkevych, V., Binkevych, O., Levkivska, N., Levkivskyj, D., & Vavrysevich, Y. (2017). Research on acute and chronic toxicity of the experimental drug ?mprolinsyl. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(1), 41–45, doi: 10.15421/021708

Gutyj, B., Martyshchuk, T., Bushueva, I., Semeniv, B., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Magrelo, N., Hirkovyy, A., Musiy, L., & Murska, S. (2017). Morphological and biochemical indicators of blood of rats poisoned by carbon tetrachloride and subject to action of liposomal preparation. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(2), 304–309. doi: 10.15421/021748

Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., & Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 589–596

Gutyj, B.V., Ostapyuk, A.Y., Sobolev, O.I., Vishchur, V.J., Gubash, O.P., Kurtyak, B.M, Kovalskyi, Y.V., Darmohray, L.M., Hunchak, A.V., Tsisaryk, O.Y., Shcherbatyy, A.R., Farionik, T.V., Savchuk, L.B., Palyadichuk, O.R., & Hrymak, K. (2019). Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 236-239

Holovakha, V. I., Piddubn?ak, ?. V., Bakhur, T. I., Vovkotrub, N. V., Antipov, A. A., Anfiorova, M. V., Gutyj, B. V., Slivinska, L. G., Kurdeko, O. P., & Macynovich, A. O. (2018). Changes in erythrocytopoesis indices in dogs with babesiosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 379–383. doi:10.15421/021856

Khariv, M., Gutyj, B., Butsyak, V., & Khariv, I. (2016). Hematolohichni pokaznyky orhanizmu shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu [Hematological indices of rat organisms under conditions of oxidative stress and liposomal preparation action]. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(1), 276–289, doi: 10.15421/201615 (in Ukrainian).

Lesyk, Y., Ivanytska, A., Kovalchuk, I., Monastyrska, S., Hoivanovych, N., Gutyj, B., Zhelavskyi, M., Hulai, O., Midyk, S., Yakubchak, O., & Poltavchenko, T. (2020). Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 30–36. doi: 10.15421/2020_5.

Lieshchova, M. A., Bilan, M. V., Bohomaz, A. A., Tishkina, N. M., & Brygadyrenko, V. V. (2020). Effect of succinic acid on the organism of mice and their intestinal microbiota against the background of excessive fat consumption. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 153–161. http://doi.org/10.15421/022023

Lovytskaia, L. H., Semenchenko, S. L., Malysh, P. N., Sulzhenko, M. Iu., Maliutenko, K. P., Beletskaia, L. M., & Kuznetsov, A. V. (2013). Otsenka faktorov ryska vozmozhnosty zarazhenyia toksokarozom naselenyia Luhanskoi oblasty. Zdorove rebenka, 8, 14–18. (in Ukrainian).

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Vishchur, O. I. (2016). Riven produktiv perekysnoho okysnennia lipidiv u krovi shchuriv za umov oksydatsiinoho stresu ta za dii liposomalnoho preparatu "Butaselmevit" [Level of lipid peroxidation products in the blood of rats under the influence of oxidative stress and under the action of liposomal preparation of "Butaselmevit"]. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6(2), 22–27, doi: 10.15421/201631 (in Ukrainian).

Martyshuk, T. V., Gutyj, B. V., Vishchur, O. I., & Todoriuk, V. B. (2019). Biochemical indices of piglets blood under the action of feed additive "Butaselmevit-plus". Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 2(2), 27–30. doi: 10.32718/ujvas2-2.06

Martyshuk, T.V., Gutyj, B.V., Zhelavskyi, M.M., Midyk. S.V., Fedorchenko, A.M., Todoriuk, V.B., Nahirniak, T.B., Kisera, Ya.V., Sus, H.V., Chemerys, V.A., Levkivska, N.D., Iglitskej, I.I. (2020). Effect of Butaselmevit-Plus on the immune system of piglets during and after weaning. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 347-352. doi: 10.15421/2020_106

Moisieieva, N. V., Kapustianska, A. A., Vakhnenko, A. V., Rumiantseva, M. O., & Kulyk, L. H. (2017). Toksokaroz – suchasni aspekty problemy. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 17, 4(1), 272–277. (in Ukrainian).

Noor, J., Abbas, A. K., & A?iz, N. N. (2019). Serodiagnosis of Toxocariasis by ELISA test using anti- T. canis IgG antibodies in stray dogs compared to PCR. Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 33(2), 367–370. doi: 10.33899/ijvs.2019.163081.

Ozlati, M., Spotin, A., Shahbazi, A., Mahami-Oskouei, M., Hazratian, T., Adibpor, M., Ahmadpour, E., Dolatkhah, A., & Khoshakhlagh, P. (2016). Genetic variability and discrimination of low doses of Toxocara spp. from public areas soil inferred by loop-mediated isothermal amplification assay as a field-friendly molecular tool. Veterinary World, 9(12), 1471–1477 doi: 10.14202/vetworld.2016.1471-1477.

Pryima, O. B. (2010). Osoblyvosti poshyrennia toksokarozu sobak za yikh vikovoiu dynamikoiu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 12(2), 254–257. (in Ukrainian).

Roman, L., Sidashova, S., Popova, I., Levchenko, A., Bogach, M., Sklyarov, P., Ulyzko, S., Koreyba, L., Kushnir, V., Chornyi, V., & Gutyj, B. (2021). Lateral profile of the pigs' teat line of different Ukrainian breeds. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 360-367. doi: 10.15421/2021_53

Rubinsky-Elefant, G., Hoshino-Shimizu, S., Jacob, C. M. A., Sanchez, M. C. A., & Ferreira, A. W. (2011). Potential immunological markers for diagnosis and therapeutic assessment of toxocariasis. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 53(2), 61–65. doi: 10.1590/S0036-46652011000200001.

Said, W. S., Stybel, V. V., Gytyj, B. V., Pryima, O. B., Sobolta, A. G., Leskiv, K. Y., & Dytiuk, M. P. (2020). The state of the immune system of dogs in experimental toxocariasis. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(3), 20–24. doi: 10.32718/ujvas3-3.04.

Said, W., Stybel, V. V., Gutyj, B. V., & Prijma, O. B. (2018). A modern look at the problem of toxocarosis in dogs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 411–416. doi: 10.15421/nvlvet8380.

Shcherbatyy, A. R., Slivinska, L. G., Gutyj, B. V., Fedorovych, V. L., & Lukashchuk, B. O. (2019). Influence of Marmix premix on the state of lipid peroxidation and indices of non-specific resistance of the organism of pregnant mares with microelementosis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(1), 87–91. doi:10.15421/021914

Stybel, V. V., & Pryima, O. B. (2010). Vplyv toksokaroznoi invazii na chastotu vyiavlennia mikroiader v erytrotsytakh bilykh neliniinykh shchuriv u mikroiadernomu testi. Veterynarna medytsyna, 93, 373–377. (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2011). Etiotropna ta patohenetychna terapiia myslyvskykh sobak za larvalnoho toksokarozu. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 13(4), 375–381. (in Ukrainian).

Svirzhevska, Ye. L. (2013). Patohenez i likuvannia tsutseniat za toksokaroznoi invazii. Veterynarna medytsyna Ukrainy. 1, 24–27. (in Ukrainian).

Usachova, O. V., & Dralova, O. A. (2012). Analiz osoblyvostei epidemichnoho protsesu toksokarozu v Zaporizkii oblasti v 2007-2009 rokakh. Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal, 2, 62–65. (in Ukrainian).

Vasylyev, D., Priimenko, B., Aleksandrova, K., Mykhalchenko, Y., Gutyj, B., Mazur, I., Magrelo, N., Sus, H., Dashkovskyy, O., Vus, U., & Kamratska, O. (2021). Investigation of the acute toxicity of new xanthine xenobiotics with noticeable antioxidant activity. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 315-318. doi: 10.15421/2021_47

Vlizlo, V. V., Fedoruk, R. S., & Ratych, I. B. (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni. Dovidnyk. za red. Vlizla, V.V. Lviv. SPOLOM (in Ukrainian).

Yevstafieva, V. ?., Kravchenko, S. O., Gutyj, B. V., Melnychuk, V. V., Kovalenko, P. N., & Volovyk, L. B. (2019). Morphobiological analysis of Trichuris vulpis (Nematoda, Trichuridae), obtained from domestic dogs. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 165-171. https://doi.org/10.15421/021924

Zakharchuk, O. I., & Harazdiuk, H. V. (2014). Problemy toksokarozu liudyny i tvaryn na Bukovyni. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 7, 38–39. (in Ukrainian).

Zazharskyi, V. V., Davydenko, P. ?., Kulishenko, O. ?., Borovik, I. V., Zazharska, N. M., & Brygadyrenko, V. V. (2020). Antibacterial and fungicidal activities of ethanol extracts of 38 species of plants. Biosystems Diversity, 28(3), 281–289. http://doi.org/10.15421/012037

Zazharskyi, V. V., Davydenko, P. ?., Kulishenko, O. ?., Borovik, I. V., Kabar, A. M., & Brygadyrenko, V. V. (2020). Anti-bacterial and fungicidal effect of ethanol extracts from Juniperus sabina, Chamaecyparis lawsoniana, Pseudotsuga menziesii and Cephalotaxus harringtonia. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(1), 105–109. http://doi.org/10.15421/022015

Share this article