Influence of mineral fertilization level on productivity of Camelina sativa in the conditions of Prycarpattia

Abstract

Ya.Ya. Hryhoriv, S.O. Butenko, I.M. Masyk, V.I. Onychko, T.O. Onychko, O.I. Pshychenko, V.I. Komar, O.P. Berezniak

The results of research on studying the influence of mineral fertilization level on the yield of Camelina sativa , variety Hirsky, on sodpodzolic soils in the conditions of Prycarpattia. It was found that the highest yield of Camelina sativa 1.88 t/ha was obtained by application of mineral fertilizers with a dose of N30P45K45+N60, which is 0.89 t/ha more than in the control variant. The lowest yield - 0.99 t/ha was obtained on the control variant (without fertilizer application). The highest oil content in the seeds varies depending on the fertilizer dose from 35.25% to 37.65% and fat (0.36-0.6 t/ha). The content of glucosinolates varies from 18.5 mcmole/g to 30.0 mcmole/g. Among the fatty acids which form the basis of Camelina sativa oil, the most variable are oleic and linolenic, portion of which accounted for 67.7% of other acids. 
 
Keywords: Camelina sativa ; Mineral fertilizers; Yield; Seed quality 

References
Hospodarenko, H. M., Rassadina, I. Yu. (2015). Quality of Camelina sativa seeds depending on fertilizer. Peredgirne ta girske zemlerobstvo i tvarinnictvo. V.58. - ?. 55-60.

Rassadina, I. Yu. (2015). Efficiency of application of mineral fertilizers under Camelina sativa in black soil podzolized. Agrohimiya i gruntoznavstvo. V.83. - ?. 107-110.

Poliakov, O. I. (2011). Agrotechnical and bioclimatic features of formation of productivity and quality of seeds of sunflower, soybean, flax, sesame, Camelina sativa , milk weed in the Southern Steppe of Ukraine. avto ref. dis. doktora s.-g. nauk. Dnipropetrovsk. - 38 p.

Hryhoriv,Ya. Ya. (2010). Influence of sowing time and cultivation technologies on the quality of Camelina sativa. VisnikNacionalnogouniversitetuvodnogogospodarstva ta pryrodokoristuvannya. Seriya «Silskogospodarskinauky». V. 2 (50). - ?. 52-57.

Demydas, H. I., Kvitko, H. P., Hetman, N. Ya. (2011). Camelina sativa - oil seed alternative to spring rape seed for biodiesel production. Zb. nauk. pr. VNAU. Vinnytsia. V. 8 (48). - ?. 3-8.

Hetman, N. Ya. (2011). Alternative oil seed culture. Zbirnyknaukovykhstatey “III-ho Vseukrainskohoz’izduekolohiv z mizhnarodnoiuuchastyu”. Vinnytsia. V. 2. - ?. 465-466.

Komarova, I. B., Rozhkovan, V. V. (2003). Camelina sativa. Seeds of oilseeds. Kyiv. V.1. - 614 p.

Radchenko, M. V., Butenko, A. O., Glupak, Z. I. (2018). Effect of fertilizer system and efficiency of growth regulator on buckwheat productivity in the conditions of the northeastern forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology.8 (2), ??. 89-94. DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018_314.

Litvinov, D. V., Butenko, A. O., Onychko, V. I., Onychko, T. O., Malynka, L. V., Masyk ,I. M., Bondarieva, L. M., Ihnatieva, O. L. (2019). Parameters of biological circulation of phytomass and nutritional elements in crop rotations. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (3), 92-98. DOI: 10.15421 / 2019_714

Karpenko, O. Yu., Rozhko, V. M., Butenko, A. O., Masyk, I. M., Malynka, L. V., Didur, I. M., Vereshchahin, I. V., Chyrva, A. S., Berdin, S. I. (2019). Post-harvest siderates impact on the weed littering of maize, 2019, 9 (3), 300-303. DOI: 10.15421 / 2019_745

Kolisnyk, O. M., Butenko, A. O., Malynka, L. V., Masik, I. M., Onychko, V. I., Onychko, T. O., Kriuchko, L. V., Kobzhev, O. M. (2019). Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (2), 33-37.

Nyzova, H. K., Kaluhyna, A. F. (1999). Comparative characteristics of Camelina sativa in terms of quantity and quality of oil. Lviv: SPb VIR. V. 156. - 116 p.

Kulakova, S. N., Happarov, M. M., V??ktorova, E. V. (2003). About the new generation vegetable oils in our diet. Maslozhirovaya promy`shlennost`. ??? 1. - ?. 4-8.

Renzyaeva, T. V., Renzyaev, O. P., Kryvovaz, V. Y. (2003). The quality and fatty acid composition of Camelina oil.Maslozhirovayapromy`shlennost`. ??? 3. - ?. 62-63.

Butenko, A. O., Sobko, M. G., Ilchenko, V. O., Radchenko, M. V., Hlupak, Z. I., Danylchenko, L. M., Tykhonova, O. M. (2019). Agrobiological and ecological bases of productivity increase and genetic potential implementation of new buckwheat cultivars in the conditions of the Northeastern Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), - P. 162-168.

Abramyk, M. I., Mazra, V. O., Kunychak, H. I., Kozak, T. I. (2003). Catalog of varieties of Carpathian breeding. Ivano-Frankivsk, 58.

Syvyryn, A. H., Reshetnykov, V. N. (1988). Crop of saffron milk intensive technology. Tekhnicheskie kul`tury`. Moskva: Kolos, 19.

Semenova, E. F., Buiankyn, V. Y., Tarasov, A. S. (2005). Oilseed Camelina sativa : biology, technology, efficiency. Novocherkask: Sintez, 87.

Share this article