Influence of Nanovulin-VRKh on cattle thermoregulation and chemical composition of milk

Abstract

M.S. Gruntkovskyi, V.M. Kondratiuk, S.M. Gryshchenko, N.P. Hryshchenko, I.S. Mytyay

The current research described the effect of neurotropic and metabolic non-hormonal biologically active medicine Nanovulin-VRKh © on the milk yield amount and the milk quality. Two cow groups were under study: the experimental and the control groups, each including four cows. The results showed that two of the neurotropic and metabolic Nanovulin-VRKh injections made 12 and 24 hours after the insemination did not effect the body thermoregulation of cows. Administration of the Nanovulin-VRKh contributes to stable fat formation in cow milk. Increased content of protein, nonfat milk solids, stable fat formation in milk were due to Nanovulin-VRKh administration. It was also established that, in the milk of experimental animals were administered the Nanovulin-VRKh, the pronounced effect of the drug on the protein, fat and nonfat milk solids content was observed, and the prolonged effect on these indices was reported during the fourth milking. Introduction of Cuprum aqua-chelate into the drug did not has toxic effect on the animal body and therefore would not effect the human health through the dairy products.
Key words: Milk yield; Milk quality; Nanovulin-VRKh; Cuprum aqua-chelate; Non-fat milk solids; Protein; Fat
References
Bakircioglu, D., Topraksever, N., Yurtsever, S., Kizildere, M., Kurtulus, Y. B. (2016). Investigation of macro, micro and toxic element concentrations of milk and fermented milks products by using an inductively coupled plasma optical emission spectrometer, to improve food safety in Turkey. Microchemical Journal, 136, 133–138.
Bilonoha, Yu.L., Varyvoda, Yu.Yu., Turchyn I.M. (2010). Intensyfikatsiya ta optymizatsiya protsesu vyhotovlennya vershkovoho masla metodom zbyvannya. Naukovyy visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho. 2(44), 3–6. (in Ukrainian)
Braunshteyn, A.Ye. (1982). Znacheniye dlya kliniki prevrashcheniy aminokislot pod deystviyem fosfopiridoksalevykh fermentov. Vestnik AMN SSSR, 9, 3–9. (in Russian)
Busenko, O.T., Stolyuk, V.D., Mohylnyy, O.Y. (2005). Tekhnolohiya vyrobnytstva produktsiyi tvarynnytstva. Kyiv. Vyshcha osvita (in Ukrainian)
Cooper, G.A. (2015). Anatomy and Physiology of Hair, and Principles for its Collection. Hair Analysis in Clinical and Forensic Toxicology. UK: Academic Press.
Georgiyevskiy, V.I. (1990). Fiziologiya selskokhozyaystvennykh zhivotnykh. Moscow. Agropromizdat (in Russian)
Gruntkovskyi, M.S. (2014). Stymulyatsiya vidtvoryuvalnoyi zdatnosti koriv preparatom “Nanovulin VRKH”. Visnyk of Sumy National Agrarian University, 2/1(24, 204–208. (in Ukrainian)
Khmelnytskyy, H.O., Khomenko, V.S., Kanyuka, O.I. (1995). Veterynarna farmakolohiya. Kharkiv: Parytet (in Ukrainian)
Khramtsov, A.G., Nesterenko, P.G. (2004). Tekhnologiya produktov iz molochnoy syvorotki: uchebnoye posobiye. Moscow. DeLi print (in Russian)
Kononskyy, O.I. (2006). Biokhimiya tvaryn: pidruch. Kyiv: Vyshcha shkola (in Ukrainian)
Kurihara, K. (2015). Nose ring for body temperature measurement of livestock e.g. cattles, has wireless unit which radio-transmits body temperature of animal measured by temperature sensor via supply of electric power from power supply unit: JP5790328-B2 Japan: A01K-015/00; A01K-067/00. JP188327; statement 31.08.11; published 07.10.15, Newsletter 201566.
Linder, M.C. (2002). Handbook of copper pharmacology and toxicology Human Press Inc. Totowa, NJ.
Linder, M.C., Donley, S., Dominquez, D. (1999). Metals and Genetics Kluwer Academic Plenum. N.Y., USA.
Mylostyva, D.F. (2011). Vplyv defitsytnoho za Kuprumom ratsionu na dynamiku utvorennya produktiv peroksydatsiyi u molodnyaku v rizni periody ontohenezu. Biolohiya Tvaryn. 13(1-2), 124–130. (in Ukrainian)
Syvyk, T.L. (2005). Vplyv riznykh rivniv Kuprumu v ratsioni na produktyvnist ta vidtvornu zdatnist matok. Zb. nauk. prats Luhansk National Agrarian University. 47, 287–290. (in Ukrainian)
Volkov, M.S., Genkin, A.M., Glotov, N.A. (1975). Glutaminovaya kislota. Biokhimicheskiye osnovy prakticheskogo ispolzovaniya. Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoye Press (in Russian).

Share this article