Migration of 137cs and 90sr radionuclides in the rural area of the Central Forest Steppe of Ukraine after the Chernobyl accident

Abstract

V.Yu. Herasymenko, O.I.Rozputnyi, I.V. Pertsovyi, V.V. Skyba, O.M. Tytariova, M. E. Saveko, Yu.V. Kunovskyi, V.P. Oleshko

The territories of Bila Tserkva district, located in the north-eastern part of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine, have been studied. This area is dominated by chernozems that are typically low-humus. In vegetable crops grown in Yosypivka and Tarasivka of Bila Tserkva district, which was exposed to radioactive contamination and is located in the southern part of Kyiv region, Central Forest-Steppe Ukraine, contamination of 137Cs and 90Sr were determined. The content of 137Cs and 90Sr in soils was studied, and the density of pollution of privately-owned vegetable plots in these villages was calculated. The transition coefficients of 137Cs and 90Sr radionuclides from the soil of typical chernozem into plants, in particular cucumbers, potatoes, onions, beets, carrots, tomatoes, and white cabbage, have been calculated and established, which makes it possible to calculate the transfer coefficients to vegetable crops to be grown in radioactively contaminated areas of the Central Forest-Steppe of Ukraine. Reducing 137Cs and 90Sr radionuclides from soil to vegetable crops is one of the leading agricultural production tasks on lands contaminated with radionuclides. These studies make it possible to elucidate the current state of migration of these radionuclides in the "soil-plant" link of agroecosystems of the Central Forest-Steppe of Ukraine for further forecasting.

Keywords: 137Cs and 90Sr radionuclides, pollution density, transition coefficients
 

References

Assessment of the radiation safety of the rural population of the Central forest-steppe of Ukraine in the remote period after the Chernobyl catastrophe/Viktor Herasymenko, Ivan Pertsovyi, Oleksandr Rozputnyi // Proceedings of the 2nd Annual Conference «Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions». Tallinn, Estonia, DKLex Academy OÜ and «Scientific Route» OÜ, November 23, 2018. P. 30-33. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2585-6847.2018.00768.

Beresford, N. A., Fesenko, S., Konoplev, A., Skuterud, L., Smith, J. T., Voigt, G. (2016). Thirty years after the Chernobyl accident: What lessons have we learnt? Journal of Environmental Radioactivity, 157, 77–89. doi: https://doi.org/10.1016/ j.jenvrad.2016.02.003

Chobot'ko G. M. Oc?njuvannja formuvannja dozi vnutr?shn'ogo oprom?nennja naselennja na v?ddalenomu etap? podolannja nasl?dk?v avar?? na ChAES/G. M. Chobot'ko, V. P. Land?n, L. A. Rajchuk, ?. K. Shvidenko, M. S. Umans'kij // V?snik agrarno? nauki. - 2015. - ? 7. - S. 54-58. - Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2015_7_13.

Chobotko G. The issue of radioactive contamination in context of ecosystem services development./G. Chobotko, L. Raychuk, I. Shvidenko I. McDonald // Agricultural science and practice. — 2016. — ? 3. ?. 48–53.

Chobot'ko G.M. Osnovn? chinniki formuvannja doz vnutr?shn'ogo oprom?nennja naselennja rad?oaktivno zabrudnenih reg?on?v u v?ddalenij per?od p?slja avar?? na Chornobil's'k?j AES/G.M. Chobot'ko, V.P. Land?n, L.A. Rajchuk ta ?n.] // Rad?oekolog?ja-2014: Mat. nauk.-prakt. konf. z m?zhnarodnoju uchastju (Ki?v, 24–26 kv?tnja 2014 r.). — Zhitomir: Vid-vo ZhDU ?m. ?. Franka. —  S. 355–358.

Feshchenko, V. P., Hurelia, V. V. (2016). Prohnostychnyi analiz ekolohichnoi bezpeky silskohospodarskoho vyrobnytstva na radioaktyvno zabrudnenykh ahrolandshaftakh Polissia. Zbalansovane pryrodokorystuvannia, 3, P. 25–30.

Gudkov I. M. Osoblyvosti vedennja sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva na zabrudnenyh radionuklidamy terytorijah Lisostepu /I.M. Gudkov, M.M. Lazarev //Naukove zabezpechennja stalogo rozvytku sil's'kogo gospodarstva v Lisostepu Ukrai'ny.- K., 2003 – Vyd-vo TOV “Alefa”. – T. 1.– S.747 –775.

Herasimenko, V., R?zputny, O., Pertsovyi, I., Skyba, V., Saveko, M. (2017). Migration and prognosis of radionuclides 137?s and 90Sr in vegetable produce: the case of villages of the Central Forest-Steppe of Ukraine in the remote period after Chernobyl Disaster./V Herasimenko,., O. R?zputny, I. Pertsovyi, V. Skyba, M. Saveko, // Ukrainian Journal of Ecology. - 2017. - ?7(3). - ?. 246 – 250. doi: 10.15421/2017_75.

Hudkov, I. M., Kashparov, V. O. (2012). Aktualni zavdannia i problemy silskohospodarskoi radioekolohii cherez chvert stolittia pislia avariyi na Chornobylskiyi AES. Visnyk ZhNAEU, 1 (1), 27–36.

Instruktivno-metodicheskie ukazaniya: Rekonstrukciya i prognoz doz oblucheniya naseleniya, prozhivayushchego na territoriyah Ukrainy, podvergshihsya radioaktivnomu zagryazneniyu v rezul’tate avarii ChAES: Metodika-97/ MZ Ukrainy, AMN Ukrainy, MNS Ukrainy, NCRM AMN Ukrainy, NII RZ ATN Ukrainy (1998). Kyiv, 76.

Jelin BA, Sun W, Kravets A, Naboka M, Stepanova EI, Vdovenko VY, et.al. Quantifying annual internal effective 137Cesium dose utilizing direct body_burden measurement and ecological dose modeling. J. of Exp. Sci. and Environ. Epidemiol. 2016;26(6):546_53. doi: 10.1038/jes.2015.6.

Kashparov, V. (2016). Report Chernobyl: 30 Years of Radioactive Contamination Legacy. Kyiv, 60. doi: http://doi.org/10.13140/ RG.2.1.3810.9682

Kashparov, V. A., Polishchuk, S. V., Otreshko, L. M. (2011). Radiolohichni problemy vedennia silskohospodarskoho vyrobnytstva na zabrudneniy v rezultati Chornobylskoi katastrofy terytoriyi Ukrainy. Chornobylskyi naukovyi visnyk. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia, 2 (38), 13–30.

Kimura Y, Okubo Y, Hayashida N, Takahashi J, Gutevich A, Chorniy S, et.al. Evaluation of the relationship between current internal 137Cs exposure in residents and soil contamination west of Chernobyl in Northern Ukraine. PLoS One. 2015;10(9):e0139007. doi: 10.1371/journal.pone.0139007.

Metodika izmereniya aktivnosti beta-izluchayushchih radionuklidov v schetnyh obrazcah s ispol’zovaniem programmnogo obespecheniya «Progress» (1996). Moscow, 27.

Metodika izmereniya aktivnosti radionuklidov v schetnyh obrazcah na scintillyacionnom gamma-spektrometre s ispol’zovaniem programmnogo obespecheniya «Progress» (1996). Moscow, 38.

Metodychni rekomendacii' z vidboru zrazkiv g'runtu dlja radioizotopnogo analizu pry obstezhenni sil'gospugid' //Dovidnyk dlja radiologichnyh sluzhb Minsil'gospprodu Ukrai'ny.– K. 1997 – S.14 – 15.

N.A. Beresford, S. Fesenko, A. Konoplev, J.T. Smith, L. Skuterud, G. Voigt. Thirty years after the Chernobyl accident: What lessons have we learnt? J. Environ. Radioact., 157, (2016), pp. 77-89. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.02.003

Prister, B. S. (2011). Problemy radiatsiynoho zakhystu naselennia na terytoriyakh, zabrudnenykh u naslidok avariyi na Chornobylskiyi AES. Visnyk NAN Ukrainy, 4, 3–11.

Pro vvedennia v diu Derzhavnykh hihienichnykh normatyviv «Normy radiatsiynoi bezpeky Ukrainy (NRBU-97). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh hihienichnykh normatyviv «Dopustymi rivni vmistu radionuklidiv 137Cs ta 90Sr u produktakh kharchuvannia ta pytniy vodi». Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-06

S. Uematsu, H. Vandenhove, L. Sweeck, M. Van Hees, J. Wannijn, E. Smolders Variability of the soil-to-plant radiocaesium transfer factor for Japanese soils predicted with soil and plant properties J. Environ. Radioact., 153 (2016), pp. 51-60. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2015.12.012/

Schuller P., Handl I., Tramper R. Dependence of the 137Cs soil - to - plant transfer factor on soil parameters //Health Physics. 1988. Vol. 55, ? 3. P. 575-577.

Skuterud, H. Thørring, M.A. Ytre-Eide. Use of total 137Cs deposition to predict contamination in feed vegetation and reindeer 25 years after Chernobyl. ICRER 2014 – Third International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, 7–12 September 2014 (2014) (Barcelona, Spain). http://radioactivity2014.pacifico-meetings.com/

Tsubokura M, Nomura S, Sakaihara K, Kato S, Leppold C, Furutani T, et.al. Estimated association between dwelling soil contamination and internal radiation contamination levels after the 2011 Fukushima Daiichi nuclear accident in Japan. BMJ Open. 2016;6:e010970. doi:10.1136/bmjopen_2015_010970.

Umans'kij M.S. Do pitannja oc?njuvannja formuvannja dozi vnutr?shn'ogo oprom?nennja naselennja na v?ddalenomu etap? podolannja nasl?dk?v avar?? na Chornobil's'k?j AES./G.M. Chobot'ko, V.P. Land?n, L.A. Rajchuk, ?.K. Shvidenko. //  Zb?rnik mater?al?v HH??? shhor?chno? naukovo? konferenc?? ?nstitutu jadernih dosl?dzhen' NAN Ukra?ni. – 2016. – Vipusk 4 – S. 233-234.

Yakymenko, H. M., Shvydenko, I. K., Raichuk, L. A., Pankovska, H. P. (2013). Vyznachennia rivnia radiatsiinoho zabrudnennia bulb kartopli, vyroshchenoi v umovakh Ukrainskoho Polissia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 23.4, 105–110.

Zubets, M. V., Prister, B. S., Aleksakhin, R. M., Bohdevich, I. M., Kashparov, V. A. (2011). Aktualni problemy i zavdannia naukovoho suprovodu vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsiyi v zoni radioaktyvnoho zabrudnennia Chornobylskoi AES. Ahroekolohichnyi zhurnal, 1, 3–20.

Share this article