Productivity and mineral exchange in the body of young pigs when feeding probiotics

Abstract

O. Cherniavskyi, S. Babenko, V. Bomko, L. Dyachenko, M. Slomchynskyi, S. Chernyuk, O. Kuzmenko, O. Tytariova, A. Horchanok, V. Polishchuk, V. Bilkevych, S. Polishchuk, N. Ponomarenko

The productivity and mineral exchange in the body of young pigs of large white breed was studied. Pigs of research groups, in absolute weight gain, exceeded control by 1.9-5.7 (P<0.01). Pigs of the third and fourth research groups had the highest absolute gains over the entire period of the experiment. Theirfeed was mixed with Protecto-active at the rate of 1.5 and 2.0 g per 10 kg body weight, or (3 and 4 g per 1 kg of feed). The balance of calcium and phosphorus in the body of pigs of all groups was positive, but calcium and phosphorus of pigs of the 3rd and 4th experimental groups were better absorbed, although no significant difference was found.

Keywords: Young pigs; rations; probiotic; protecto-active; productivity; calcium balance; phosphorus balance; mixed feed

References:
Babenko, S. P., & Chernjavs'kij, O. O. (2011). Peretravn??st' kormu, obm??n azotu ta produktivn??st' molodnjaku svinej za zgodovuvannja prob??otiku. Zb. nauk. prac' VNAU.-V??nnicja, Vip, 9(49), 3-7 (in Ukrainian).
B??ndjug, O. A., Z??nov’??v, S. G., Denisjuk, P. V., & B??ndjug, D. O. (2013). Peretravn??st' ?? balans pozhivnih rechovin kormu za osciljatorno?? god??vl?? svinej. V??snik agrarno?? nauki, 6, 31-33 (in Ukrainian).
Dorota, Z., Barbara, S., & Ko??o?yn-Krajewska, D. (2018). Safety of Probiotics. Diet, Microbiome and Health, pp: 131-161.
Fizioloho-biokhimicni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterenarnii medytsyni (2004). Dovidnyk. Lviv: Instytut biolohii tvaryn UAAN, 105-139 (in Ukrainian).
Kormi dlja tvarin. Viznachennja vm??stu fosforu. Spektrometrichnij metod (2006). (ISO 6491:1998, IDT): DSTU ISO 6491:2004.-[Chinnij v??d 2006-07-01].-K.: Derzhspozhivstandart Ukra??ni, IV, 18 s.-(Nac??onal'n?? standarti Ukra??ni).
Kormi dlja tvarin. Viznachannja vm??stu kal'c??ju. Chastina 1. Titrometrichnij metod (2005). (ISO 6490-1:1985, IDT) DSTU ISO 6490-1:2004.-[Chinnij v??d 2004-10-05].-K.: Derzhspozhivstandart Ukra??ni, 9 s.-(Nac??onal'n?? standarti Ukra??ni).
Kovalenko, M. A. (1977). Methods of researches in Pig Breeding. Kharkov: VASKHNIL. Yuzhnoe otdelenie, p. 151 (in Russian).
Kozyr, V. S., Svezhencov, A. I., & Kachalova, E. Ja. (2002). Prakticheskie metodiki issledovanij v zhivotnovodstve. Dnepropetrovsk : Art-Press, 354 (in Ukrainian).
Kuzmenko, O. A. (2009). Peretravn??st' pozhivnih rechovin ta obm??n azotu u molodnjaku svinej na v??dgod??vl?? za r??znih doz B??o-Mosu v komb??korm??. Agrarn?? v??st??, 2, 7-9.
Kuzmenko, O., Bomko, V., Babenko, S., Horchanok, ?., Slomchinskyy, M., Tytariova, O., Chernyavskyy, O., & Prisjazhnjuk, N. (2018). ??nfluence of mannan oligosaccharides for getting high quality ecologically safe swine production. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 225-229. doi: 10.15421/2018_331.
Ljub??chev, M., & Burlaka, V. (2013). Peretravn??st' svinomatkami zbagachenih rac??on??v. Tvarinnictvo Ukra??ni, 10, 15-17 (in Ukrainian).
Marianna, R., Robert, P., Rogel-Gaillard, C., Hugode, V., Mick, B., Hauke, S., Charlotte, L. (2017). Immunomodulating effects of probiotics for microbiota modulation, gut health and disease resistance in pigs. Animal Feed Science and Technology, 233, 104-119.
Mel’nychenko, O. P., Yakymenko, I. L., & Shevchenko, R. L. (2006). Statystychna obrobka eksperymental'nykh danykh. Bila Tserkva (in Ukrainian).
Metodika provedenija balansovyh opytov. (2002). Prakticheskie metodiki issledovanij v zhivotnovodstve. Po red. V. S. Kozyrja.-Dnepropetrovs'k: ART-Press, 79-91 (in Ukrainian).
Petukhova, E. A., Bessarabova, R. F., Khaleneva, L. D., & Antonova, O. A. (2010). Zootekhnycheskyy analyz kormov. Saint Petersburg (in Russian).
Prob??otiki ta preb??otiki u svinarstv??. (2014). Veterinarna Praktika, 11, 24-25 (in Ukrainian).
Runjun, D., Verma, A. K., & Agarwal N. (2017). The use of Lactobacillus as an alternative of antibiotic growth promoters in pigs: A review. Animal Nutrition, 3(1), 1-6.
Shengfa, F. L., & Martin, N. (2017). Using probiotics to improve swine gut health and nutrient utilization. Animal Nutrition, 3(4), 331-343.
Tao, M., Yutaka, S., & Le, L. G. (2018). Dissect the mode of action of probiotics in affecting host-microbial interactions and immunity in food producing animals. Veterinary Immunology and Immunopathology, 205, 35-48.
Tkachuk, V. ??. (2014). Vpliv jakost?? kormu na balans m??neral'nih rechovin u svinomatok. V??snik Sums'kogo nac??onal'nogo agrarnogo un??versitetu Ser??ja «Tvarinnictvo», Vipusk 2(24), 134-138 (in Ukrainian).
 

Share this article