V.V. Dokuchaiev Scientific school of Kharkiv National Agrarian University and development agricultural entomology in XIX-XXI centuries

Abstract

S.V. Stankevych, M.D. Yevtushenko, V. Zabrodina, Ye.M. Biletskiy, H.V. Baidyk, I.P. Lezhenina, M.O. Filatov, L.Ya. Sirous, Yu.V. Vasylieva

A historical essay on the development of agricultural entomology in Ukraine since the nineteenth century up to the present days is presented. The most prominent stages and events on the way of the entomology development in the agrarian sector are highlighted. The prominent personalities that influenced the development of the world and national science on crops protection against the pests are mentioned. The role of the Entomological School of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev as one of the oldest in Ukraine and Europe is defined separately. The main achievements of the outstanding entomologists of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev such as I.K. Tarnani, V.G. Averin, O.O. Mihulin, B.M. Lytvynov, O.V. Zakharenko, Ye.M. Biletskyi and others are pointed out. The present state of the development of agricultural entomology in Ukraine and in Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev is described.

Keywords: Agricultural entomology; plants protection; history of development; scientific schools; Ukraine

References:
Beletskij, E. N., & Stankevich, S. V. (2018). Polycyclicity, synchronism and nonlinearity of insect population dynamics and prediction problems: monograph. Vena, Premier Publishing s.r.o. Vienna (in Russian).
Beletskij, E. N. (1996). The Department of Zoology and Entomology is 155 years old. Sbornik nauchnyih trudov kafedry zoologii i entomologii (k 155-tiletiyu kafedry), 1, 2–3 (in Russian).
Beletskij, E. N. (2011). Mass reproduction of insects. History, theory, forecasting: monograph. Harkov, Maydan (in Russian).
Biletskiy, E. M. (2006). The Department of Zoology and Entomology. Visnik HarkIvskogo NatsIonalnogo Agrarnogo UnIversitetu. SerIya «EntomologIya ta fItopatologIya», 12, 122–124 (in Ukrainian).
Biletskiy, E. M. (2015). The Department of Zoology and Entomology is 155 years old. Fundamentalni ta prikladni doslidzhennya v zoologiyi: mater. nauk.-prakt. konf., prisvyach. 175-richchyu kafedry zoologiyi ta entomologiyi im. B.M. Litvinova HNAU im. V.V. Dokuchaeva (1840–2015), 7–9 (in Ukrainian).
Biologichne riznomanittya ekosistem i suchasna strategiya zahistu roslin: materiali Mizhnar. nauk.-prakt. konf. do 90-richchya z dnya narodzhennya d-ra biol. nauk, profesora Litvinova Borisa Mitrofanovicha. Harkiv, HNAU, 2011, 126 (in Ukrainian).
Evtushenko, M. D., & Baydik, G. V. (2011). In memory of Boris Mitrofanovich Litvinov (1921-2011). Visnik Harkivskogo natsionalnogo agrarnogo universitetu. Seriya «Fitopatologiya ta entomologiya», 9, 163–164 (in Ukrainian).
Evtushenko, M. D., & Baydik, G. V. (2015). Profesor B.M. Litvinov – talanovitiy pedagog, vcheniy ta organizator. (Professor B. M. Lytvynov is a talented teacher, scientist and organizer.). Fundamentalni ta prikladni doslidzhennya v zoologiyi: mater. nauk.-prakt. konf., prisvyach. 175-richchyu kafedry zoologiyi ta entomologiyi im. B.M. Litvinova HNAU im. V.V. Dokuchaeva (1840–2015), 9-12 (in Ukrainian).
Fedorenko, V. P., Pokoziy, Y. T., & Krut, V. M. (2013). Entomologiya. (Entomology). Kiyiv: Kolobig (in Ukrainian).
Golikova, O. M., Kravtsov, A. I., &. Kirichok, R. I. (2011). History of Kharkiv National University of Agriculture named after V.V. Dokuchaev (1816-2011): monograph. Harkiv, HNAU (in Ukrainian).
Kirichok, R. I. (2001). Pedagogi-vcheni Harkivskogo derzhavnogo agrarnogo universitetu im. V.V. Dokuchaeva: Biografichniy dovidnik. (Educators-scientists of Kharkiv State Agrarian University named after. V.V. Dokuchaev: Biographical guide). Harkiv, Osnova (in Ukrainian).
Litvinov, B. M., & Evtushenko, M. D. (2005). Agricultural Entomology. Kiyiv, Vischa osvita (in Ukrainian).
Puzik, V. K., Kravtsov, A. I., & Golikova, O. M. (2016). Docuchayevtsi. Harkiv (in Ukrainian).
Puzik, V. K., Zabrodina, I. V., & Stankevich, S. V. (2016). Department of Plant Protection. To the 200th anniversary of the foundation of Kharkiv National University of Agriculture named after V.V. Dokuchaev. Harkiv, HNAU (in Ukrainian).
Stankevych, S. V., Vasylieva, Yu. V., & Golovan, L. V. (2019). Chronicle of insect pests massive reproduction. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 262-274.
Ulyanchenko, O. V., Kravtsov, A. I., & Golikova, O. M. (2018). Sources of Agrarian Education and Science. Harkiv, HNAU (in Ukrainian).
Zabrodina, I. V., Stankevich, S. V., & Evtushenko, M. D. (2017). Department of Plant Protection. To the 85th anniversary of the foundation of the faculty. Harkiv, HNAU (in Ukrainian).
 

Share this article