image

H. Kosylovych

Author
  •    

Mass breeding of the predatory mite Phytoseiulus by the box method for plant protection

Lviv National Agrarian University, 1 Volodymyra Velykogo St, Dublyany, Zhovkva District, Lviv Region, 80381, Ukraine