image

L.V. Nemerytska

Author
  •    

Cycle populations dynamics of harmful insects

Zhytomyr Agricultural College, Zhytomyr, 10031, Ukraine