image

O. V. Lisohurska

Author
  •    

Inventory of managed honey bee population in Zhytomyr region (Ukraine)

Zhytomyr National Agroecological University, 7, Stary Blvd, Zhytomyr, 10008, Ukraine