image

O.P. Tymoshenko

Author
  •    

Nitrogen balance in short crop rotations under various systems for restoring sod-podzolic soil fertility

Chernihiv Polytechnic National University, Shevchenko Str. 95, 14035, Chernihiv, Ukraine