image

?.V. Kravchuk

Author
  •    

Zonal pathogenic community formation of gherkin hybrid cucumber under open ground conditions

Zhytomyr Agrotechnical College, 96 Pokrovska St, 10031 Zhytomyr, Ukraine