image

V.O. Shvedun

Author
  •    


National Aerospace University named after N. Ye. Zhukovsky "Kharkov Aviation Institute", 17 Chkalov Street, Kharkiv, 61070, Ukraine