image

O.V. Togachynska

Author
  •    

Ecological and hygienic assessment of drinking water quality of Kyiv Polissya

National University of Food Technologies, 68 Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine